Werkgroep BurgerBetrokkenheid

Bij grotere projecten, waarbij de locatiekeuze vaak het probleem is, gaat het dikwijls fout met de burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie. Bij het project ‘tijdelijke woningbouw Annapark’ gaat het zodanig mis dat een actieve burger een petitie start waar de onvrede over het gemeentelijk handelen van af spat. De petitie is ondertekend door 24 grotere en kleinere groepen en bijna 1000 particulieren. Ook door BPA.Petitie Participatie
Dit is voor de burgemeester aanleiding om de initiatiefnemer van de petitie, samen met BPA, uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek ‘ontstaat’ de tijdelijke Werkgroep BurgerBetrokkenheid met als uitdaging voorstellen te formuleren ter verbetering van burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie in Almere.
De door de Werkgroep uitgebrachte nota gaat in op een zestal zorgpunten die verbetering behoeven (samenvatting adviesnota).

 • In de relatie tussen de gemeente en haar burgers gaat vaak veel verkeerd. Burgers voelen zich niet serieus genomen, afspraken worden niet nagekomen, enz.
 • Verbetering: Bij de gemeente is het werken aan een meer burgergerichte cultuur noodzakelijk.
 • Burgers voelen zich vaak overvallen door gemeentelijke plannen waarover al onomkeerbare besluiten zijn genomen.
  Verbetering: Het vanaf het allereerste begin, voordat de raad of het college een besluit neemt, betrekken van burgers bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Het gaat hierbij om burgerbetrokkenheid. Slogan: verkennen doe je samen.
 • Tot nu toe zijn de trappen van participatie: informeren, consulteren, meebeslissen. Dit is veel te star. Bovendien moet informeren altijd.
  Verbetering: Het herinrichten van het participatieproces, als onderdeel van burgerbetrokkenheid, na besluitvorming door raad of college op een zodanige manier dat burgers kunnen aangeven waarover zij participatie willen en of het daarbij gaat om consultatie en/of meebeslissen.
 • Dikwijls worden burgers, maar ook ondernemers, overvallen door gemeentelijke plannen of veranderingen daarin. Dit is hinderlijk voor burgers en belemmert ondernemers bij het maken van lange termijn plannen.
  Verbetering: Het toekomstgericht planmatig omgaan met nieuwe plannen en ontwikkelingen per wijk of buurt en het gesprek daarover tijdig/periodiek aangaan met de bewoners. Daarbij ook ontwikkelingen uit het verleden te betrekken om een overbelasting van bepaalde wijken of buurten met belastende maatschappelijke activiteiten te voorkomen.
 • Er is tot nu toe geen oplossing voor het handhaven van de participatieregels en er is evenmin een adres waar burgers terecht kunnen als regels worden geschonden.
  Verbetering: De borging van burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie door een persoon met gezag, gezicht en gewicht die de toepassing van de participatieregels en bijbehorende processen bewaakt en desgewenst kan corrigeren. Deze persoon moet ook burgers die zich onheus gedragen jegens de gemeente kunnen aanspreken.
 • Inspraak bij de raad verloopt onbevredigend. Op het moment van inspraak heeft veelal besluitvorming op politiek niveau al plaatsgevonden.
  Verbetering: De raad zelf zal moeten werken aan een verbetering van het inspraakproces.