Burgerparticipatie

Van Burgerparticipatie naar Burgerbetrokkenheid

Burgerparticipatie is hoe burgers meedoen met de gemeente. Maar het blijkt ook een politieke term waarmee de mate van invloed van burgers op overheidsprocessen wordt ingeperkt. Wij spreken daarom tegenwoordig liever over burgerbetrokkenheid. Burgerbetrokkenheid is een bredere term waar participatie onder valt. Burgerbetrokkenheid is vooral van toepassing op de betrokkenheid van burgers vanaf het allereerste begin bij het ontwikkelen van gemeentelijke projecten, dus voordat over deze projecten door college of raad besluitvorming plaatsvindt.
Deze burgerbetrokkenheid speelt ook een rol bij wat overheidsparticipatie genoemd wordt: hoe wordt omgegaan met initiatieven van burgers, hoe wordt de omgeving van de initiatiefnemers daarbij betrokken en welke rol heeft de gemeente bij het beoordelen en ondersteunen van het initiatief.
Burgerbetrokkenheid is eveneens aan de orde zodra een ondernemer een omgevingsvergunning voor een bepaalde activiteit aanvraagt. Wanneer de activiteit van invloed is op de leefomgeving van burgers zullen deze nauw betrokken moeten worden bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.
In al deze situaties dienen burgers op tijd en serieus betrokken te worden, zodat burgers echt kunnen meepraten.